Młodzieżowa Rada Gminy Lubin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Młodzieżowa Rada Gminy ma charakter konsultacyjny. Kadencja rady trwa 2 lata. Młodzieżowa Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych w ilości potrzebnej do wykonywania zadań Rady, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

Cele Młodzieżowej Rady Gminy i ich realizacja

 

1. Celem działania Rady jest:

1) upowszechnienie idei samorządności wśród młodzieży oraz jej integracja,

2) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych,

3) zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących problemów młodzieży,

4) umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym Gminy Lubin.


 

2. Rada realizuje cele poprzez:

1) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi młodzieżowymi radami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw dotyczących młodzieży,

2) wspieranie oraz organizowanie działań dotyczących życia młodzieży na terenie Gminy Lubin, szczególnie w zakresie nauki, kultury i sportu,

3) wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin życia dotyczących zwłaszcza młodzieży,

4) reprezentowanie interesów młodzieży wobec władz Gminy,

5) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie działalności Rady,

6) zgłaszanie wniosków do władz samorządowych i innych instytucji publicznych w zakresie podejmowania działań na rzecz młodzieży.


 

Zasady wyboru radnych do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin


 

1. Kandydatem do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin może być każda osoba, która w dniu wyborów:

1) ukończyła 14 rok życia, a nie ukończyła 21 roku życia, kontynuuje edukację i zamieszkuje na terenie Gminy Lubin,

2) nie jest karana prawomocnym wyrokiem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego popełnionych z winy umyślnej.

2. Kandydatów na radnego do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin mogą zgłaszać działające na terenie

Gminy Lubin:

1) Kluby sportowe,

2) Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Lubin,

3) Ochotnicze Straże Pożarne,

4) Sołtys lub Rada Sołecka,

5) Samorządy Szkolne szkół znajdujących się na terenie Gminy Lubin,

6) zainteresowani kandydaci na radnych.

2. Zainteresowany kandydat składający zgłoszenie musi przedstawić podpisy co najmniej 15 osób

w wieku od 13-21 lat popierających jego kandydaturę, zamieszkujących na terenie Gminy Lubin.

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Młodzieżowa Rada Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:02.12.2019 10:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Artur Jędrak
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:02.12.2019 10:57