RO. 520.43.2020                                                                                            Lubin, dnia 04.11.2020r.


 

WÓJT GMINY LUBIN

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,

działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania

uwag do projektu Programu współpracy na rok 2021.

 

Konsultacje dotyczą „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” i odbywają się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1057) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu Programu znajduje się na stronie internetowej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Księcia Ludwika I 3. Z uwagi na ograniczenia w dostępie do siedziby Urzędu Gminy, spowodowane pandemią, osobie zainteresowanej wydawany będzie egzemplarz projektu Programu.

Uwagi do Programu można przedkładać do dnia 19 listopada 2020 roku w Urzędzie Gminy w Lubinie (adres j/w) lub w wersji elektronicznej na e-mail: hofman@ug.lubin.pl lub torz@ug.lubin.pl.

Wzór formularza w załączeniu.

Zatwierdził:

Wójt

/-/ Tadeusz Kielan

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o konsultacjach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:04.11.2020 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Hofman
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:04.11.2020 13:33