OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję w trybie zdalnym na dzień 13 listopada 2020 r. na godz. 15:00 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin.

Porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Krzeczyn Mały.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Rady Gminy Lubin

/-/ Marcin Nyklewicz

 

 

 

Art. 15zzx

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kolegialnych organów wewnętrznych, takich jak komisje oraz zespoły, działających w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz organach działających kolegialnie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:12.11.2020 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:12.11.2020 09:19