OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję w trybie zdalnym na dzień 18 grudnia 2020 r. na godz. 08:30 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację publicznego powiatowego transportu zbiorowego /proj. nr 258/.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 /proj. nr 257/.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2020 /proj. nr 254/.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 255/.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Lubin nr XXII/225/2020 z dnia 1 października 2020r. zmienionej uchwałą nr XXIII/237/2020 z dnia 2 listopada dotyczących udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec /proj. nr 259/.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację zadnia polegającego na wykonaniu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1231D w miejscowości Czerniec /proj. nr 260/.

7. Sprawy różne.

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Rady Gminy Lubin

/-/ Jan Olejnik

Art. 15zzx

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:17.12.2020 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:17.12.2020 14:54