OGŁOSZENIE

Z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, na podstawie art. 15zzx ust. 1, ust 2 i ust. 3 ustawy z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842), zwołuję w trybie zdalnym na dzień 18 grudnia 2020 r. na godz. 09:00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.

 

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Lubin /proj, nr 256/.

2. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju

Inwestycji i Działalności Komunalnej

/-/ Patryk Jarkowiec

 

Art. 15zzx

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).
2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:17.12.2020 14:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Rada Gminy
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:17.12.2020 14:58