KM.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 t.j.)

zawiadamiam strony postępowania,

że Wójt Gminy Lubin wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik, gmina Lubin - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wody, budowa pompowni ścieków, adres: dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik Gmina Lubin”

Z treścią wystąpień i aktami w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie (59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3, pokój nr 11, w godzinach pracy urzędu).

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 28 grudnia 2020 r., na okres 14 dni. Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

Z up. Wójta

Anna Marzec

Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin w sprawie wystąpienia o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji Lubin w miejscowości Chróstnik dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik, gmina Lubin - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wody, budowa pompowni ścieków, adres: dz. nr 108/15, 108/14, 68/2, 69, 104, 105, 107, 103/3, 103/4, 5/8, 570 obręb Chróstnik Gmina Lubin”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:28.12.2020 15:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Jarosz
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:28.12.2020 15:35