DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W RASZÓWCE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 
1. Informacje ogólne:
a) wymiar etatu: 1 etat - pełny wymiar
b) rodzaj umowy: umowa o pracę
c) data opublikowania ogłoszenia: 31.12.2020r.
d) termin składania ofert: 11.01.2021r.
e) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce
2. Wymagania formalne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
c) niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie:
- jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe lub uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości, lub
- średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i sześcioletnia praktyki w księgowości, lub
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
- e) gotowość podjęcia pracy od stycznia 2021 r.
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych,
b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
d) znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
e) znajomość przepisów płacowych,
f) znajomość przepisów ZUS,
g) znajomość obsługi programów: Vulcan Płace Optivum, Vulcan Księgowość Optivum,
Vulcan Inwentarz Optivum, Płatnik,
h) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych,
i) umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,
j) dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw,
k) umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres,
l) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Exel, Internet),
4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
d) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów,
dekretowanie, księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym,
finansowym dokumentów księgowych,
f) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej,
g) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
h) sporządzanie list płac i prowadzenie związanej z tym dokumentacji płacowej, dokumentacji ZUS i podatkowej,
i) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
j) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki i innych,
k) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
l) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
a) miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce;
b) budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
c) praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych przez cały czas pracy.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest wyższy niż 6%.
6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej;
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
c) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
d) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
e) kompletowanie dokumentów finansowo-księgowych, dokonywanie przelewów, dekretowanie, księgowanie oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym, finansowym dokumentów księgowych;
f) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej;
g) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
h) sporządzanie list płac i prowadzenie związanej z tym dokumentacji płacowej, dokumentacji ZUS i podatkowej;
i) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia
rachunkowości, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych;
j) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki i innych;
k) prowadzenie ewidencji środków trwałych;
l) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
7. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny;
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
d) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
e) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez
kandydata za zgodność z oryginałem);
f) wypełnione oświadczenia kandydata, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
g) wypełniony kwestionariusz osobowy – załącznik nr 2;
h) zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Raszówce oraz zgoda kandydata na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach, w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia;
i) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienie, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1282 z późn. zm.) jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać pocztą na adres:
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce
ul. 1 Maja 10
59-307 Raszówka

(decyduje data wpływu aplikacji do Szkoły) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” i z podaniem na kopercie numeru telefonu w terminie do dnia 11.01.2021 r. do godz. 12.00 (nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP).

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
8. Inne informacje
a) aplikacje, które wpłyną wyznaczonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane;
b) otwarcie ofert nastąpi dnia 11.01.2021;
c) kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie;
d) kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowani;
e) informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubin oraz na tablicy informacyjnej szkoły;
f) dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
                                                                                     Dyrektor
                                                                          /-/ Lucyna Szudrowicz
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Data publikacji:31.12.2020 11:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Lucyna Szudrowicz
Informację aktualizował:Artur Jędrak
Data aktualizacji:31.12.2020 14:47