SZKOŁA PODSTAWOWA w RASZÓWCE
rok założenia 1948

 

 

DANE TELEADRESOWE

 

Raszówka

 

ul. 1 Maja 10

 

59 – 307 Raszówka

 

tel./fax (076) 844 81 22

 

e-mail:

 

sekretariat@spraszowka.edu.pl

 

adres strony internetowej:

 

www.spraszowka.edu.pl


 


Dyrektor szkoły
mgr Lucyna SzudrowiczKADRA PEDAGOGICZNA

7 nauczycieli dyplomowanych
13 nauczycieli mianowanych

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje pedagogiczne.

 

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Szkoła działa w oparciu o:

Uchwałę Nr XII/345/99 Rady Gminy Lubin z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Raszówce. Przekształciła się z dniem 1 września 1999 r. Szkołę Podstawową w Raszówce o strukturze organizacyjnej klas I – VIII w sześcioletnią szkołę podstawową.

Uchwałę Nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic obwodów. Szkoła Podstawowa w Raszówce z klasami I – VI.

OBWÓD SZKOŁY

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Buczynka, Bukówna, Gorzelin, Karczowiska, Raszówka, Raszowa, Raszowa Mała, Lisiec, Wiercień, Zimna Woda.

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

 

Szkoła funkcjonuje w oparciu o Statut Szkoły Podstawowej w Raszówce zatwierdzony Uchwałą nr 03/06/07 Rady Pedagogicznej SP w Raszówce z dnia 13 listopada 2006 roku (obecnie w trakcie kolejnej nowelizacji).

 

SZKOŁA W LICZBACH

 • 20 nauczycieli oraz 11 pracowników administracji i obsługi

 • 176 uczniów klas I – VI

 • 10 sal lekcyjnych

 • nowoczesna pracownia komputerowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • komputery z dostępem do Internetu w każdej sali lekcyjnej

 • nauka języka obcego od klasy 1

 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna

 • biblioteka

 • boisko trawiaste do piłki nożnej i siatkówki

MISJA SZKOŁY:

Jak osiągnąć sukces?”

Szkoła Podstawowa w Raszówce stwarza warunki wszechstronnego i pełnego rozwoju każdemu uczniowi obejmując intelekt, emocje, sferę duchową, a także sprawność ruchową i dbałość o zdrowie.

 

WIZJA SZKOŁY:

 

Tworzymy szkołę, która:

 • jest przyjazna dla ucznia i pomaga mu w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej w poczuciu więzi z rodziną;

 • pomaga w rozwoju dziecka jako osoby;

 • wspiera przechodzenie rozumienia uporządkowanego świata od dziecięcego do bardziej dojrzałego;

 • uczy samodzielnego myślenia i podejmowania wyzwań;

 • inspiruje do rozwijania postaw twórczych z ukierunkowaniem na sukces;

 • pomaga rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą;

 • dostrzega indywidualne możliwości i zainteresowania uczniów;

 • umacnia wiarę dziecka we własne siły;

 • uczy szacunku dla siebie i innych;

 • pomaga w budowaniu właściwych relacji interpersonalnych;

 • kształtuje postawy patriotyczne wzmacniając poczucie tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;

 • pomaga w rozpoznawaniu i kształtowaniu właściwych postaw moralnych i etycznych;

 • preferuje zdrowy styl życia, pomaga w kształtowaniu sprawności fizycznej;

 • zachęca i uczy samorządności i przedsiębiorczości;

 • uczy komunikowania się, zarówno poprzez stworzenie możliwości wypowiadania własnych poglądów, jak i poprzez kształcenie umiejętności słuchania innych;


 

Uczniowie od klasy pierwszej uczą się języka niemieckiego i informatyki. Oprócz zajęć obowiązkowych szkoła proponuje bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Należą do nich: koła zainteresowań – "Teatr Trzydziestu Aktorów", matematyczno-informatyczne, ekologiczne, europejskie, język łemkowski, koło przyrodnicze Ekoludek, taneczne (dwie grupy), muzyczne, plastyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w kształceniu zintegrowanym, język angielski dla klasy trzeciej, zajęcia świetlicowe, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia arteterapeutyczne, sklepik szkolny, biblioteka, ciekawe wycieczki i kolonie letnie.

Świetnie działa samorząd uczniowski organizując wiele szkolnych imprez, wydając własną gazetę szkolną. W szkole odbywa się szereg uroczystości szkolnych wpisanych w program wychowawczy. Na szczególną uwagę zasługuje uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych w specjalnie na ten cel uszytych strojach oraz środowiskowy festyn z okazji Dnia Dziecka organizowany wspólnie z Przedszkolem w Raszówce.

W ciągu roku szkolnego mają możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach szkolnych, pozaszkolnych i ogólnopolskich, w których osiągają wiele sukcesów. Uczestniczą w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, wycieczkach dydaktycznych, ekologicznych czy krajoznawczych. Uczniowie również pod czujnym okiem nauczycieli przygotowują świetne przedstawienia teatralne lub koncerty.
W szkole realizowane są różne ciekawe projekty międzyprzedmiotowe, dzięki którym uczniowie uczą się współdziałania w grupie, systematyczności i odpowiedzialności oraz zostawiają po sobie trwały ślad w postaci ciekawych albumów lub innych wytworów swojej działalności. Realizowanych jest również dużo programów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli:


 • Program profilaktyki „Zdrowa i bezpieczna szkoła”

 • Program wczesnej profilaktyki uzależnień

 • Program profilaktyki wad postawy

 • Program terapii pedagogicznej dla klas 1 – 3

 • Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla klas 1 – 3

 • Program edukacji ekologicznej dla klas IV – VI

 • Program koła ekologicznego dla klas 1 – 3 Ekoludki

 • Program pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

 • Program zajęć arteterapeutycznych Zabawy pędzlem i słowem

 • Program edukacji teatralnej dzieci na zajęciach pozalekcyjnych

 • Program edukacyjny pozalekcyjnych zajęć wokalno – tanecznych.Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

 

KANCELARIA SZKOLNA

 

Czynna jest codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00.

 

Szkoła prowadzi:

 

a) ewidencje:

 • księgę ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 • księgę uczniów,

 • księgę absolwentów – ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły podstawowej,

 • księgę kontroli zewnętrznej

b) rejestry:

 • zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

 • wydanych duplikatów świadectw,

 • wydanych legitymacji szkolnych,

 • wydanych zaświadczeń różnych,

 • wydanych kart rowerowych,

 • zwolnień lekarskich,

 • dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

 • wypadków pracowniczych i uczniowskich,

 • pozostałą dokumentację prowadzi się zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na wniosek skierowany do dyrektora szkoły zgodnie z:

 

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23,
  poz. 225),
 • Rozporządzeniem MEN z dnia 24 stycznia 2000 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (D. U. z 2000 r. nr 6 po. 73 z późniejszymi zmianami).

 

W kancelarii szkoły rodzice mogą:

 

 • Zapisać dziecko do szkoły (na podstawie aktu urodzenia dziecka i dowodu jednego z rodziców / opiekunów prawnych),

 • Wyrobić legitymację szkolną,

 • Zamówić bilet miesięczny (dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły),

 • Opłacić składkę za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • Dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,

 • Opłacić składkę na fundusz Rady Rodziców,

 • Złożyć podanie lub wniosek do dyrektora szkoły,

 • Uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno dydaktycznej szkoły (także telefonicznej). 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Raszówce - Informacje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:26.04.2009 21:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:26.04.2009 19:55