Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie

Szkoła Filialna w Osieku

Rok założenia 2003


DANE TELEADRESOWE


Osiek ul. Św. Katarzyny 75A
59-300 Lubin


tel./faks: 76/ 842 83 81
e-mail: sf.osiek@wp.pl

Kierownik Szkoły Filialnej: mgr Dorota Kusio

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

4 nauczycieli mianowanych
1 nauczyciel kontraktowy

Nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym oraz systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE

Szkoła funkcjonuje od 2003 roku zgodnie z:

Uchwałą nr VI/31/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Osieku i utworzenia Szkoły Filialnej w Osieku podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Niemstowie.

Uchwałą nr X/39/2003 Rady Gminy Lubin z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubin oraz określenia granic ich obwodów.

Szkoła Podstawowa w Niemstowie Filia w Osieku z klasami I-III.

OBWÓD SZKOŁY

Do obwodu szkoły należą wsie: Kłopotów, Osiek, Pieszków.

AKTY PUBLICZNOPRAWNE

Szkoła funkcjonuje w oparciu o jednolity Statut Szkoły Podstawowej w Niemstowie zatwierdzony Uchwałą Nr 14/06/07 Rady Pedagogicznej SP w Niemstowie z dnia 25 października 2006 roku.

SZKOŁA W LICZBACH

 • 5 nauczycieli

 • 13 dzieci w oddziale przedszkolnym – zerówka

 • 26 uczniów w klasach I-III

 • 14 dzieci w przedszkolu alternatywnym (trzy, cztero i pięciolatki)

 • 2 sale dydaktyczno - zabawowe w oddziale przedszkolnym

 • 3 sale lekcyjne

 • świetlica

 • biblioteka

 • sala komputerowa

 • sala gimnastyczna

 • boisko do piłki nożnej i siatkówki

 • kort

 • 2 pracowników obsługi (11/4 etatu)

 • 2 pracowników sezonowych na umowę zlecenie – opieka nad kortem

 

WIZJA SZKOŁY

Szkoła przyjazna każdemu dziecku”, w której dziecko uczy się:


- wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
- zaangażowania w naukę, zabawę i pracę,
- wiary we własne możliwości,
- współpracy i pomocy koleżeńskiej,
- uczciwości i odpowiedzialności,
- dbałości o środowisko naturalne,
- kultywowania tradycji narodowych, religijnych, środowiskowych i szkolnych.

Szkoła Filialna w Osieku działa również po to, aby:

 • nasi uczniowie byli przygotowani do dalszej nauki na kolejnym etapie kształcenia,

 • rodzice darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci oraz byli przekonani o tym, że ich dziecko jest zawsze bezpieczne,

 • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku.

 

Szkoła oprócz zajęć obowiązkowych prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w szkole działają koła: plastyczne, wiedzy zintegrowanej z elementami informatyki, artystyczne i sportowe.

W szkole realizowane są zadania w ramach:

 • Rocznego rozwoju Szkoły na rok szkolny 2007/2008 (Uchwała nr 2 Rady Pedagogicznej Szkoły Filialnej w Osieku z 14 września 2007 r.),

 • Programu Wychowawczego (Uchwała nr 3/06/07 Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Filialnej w Osieku z 14 września 2007 r.),

 • Szkolnego Programu Profilaktyki „ JESTEM BEZPIECZNY”(Uchwała nr 6 Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Filialnej w Osieku z dnia 27 września 2007 r.).

W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej uczniowie naszej szkoły od klasy pierwszej uczą się podstaw informatyki na zajęciach zintegrowanych z elementami informatyki.

Ponadto, odbywają się zajęcia korekcyjno- wyrównawcze w klasach I, II i III dla uczniów napotykających na trudności w nauce czytania, pisania i liczenia.

W szkole działa świetlica, z której korzystają dzieci dojeżdżające.

KANCELARIA SZKOLNA

Czynna jest:

- we wtorki, środy i piątki w godzinach od 12:30 do 14:00.

KIEROWNIK SZKOŁY przyjmuje:

- codziennie w godzinach od 12:30 do 14:00.

Szkoła prowadzi:

Ewidencje:

 • księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

 • księgę uczniów,

 • księgę kontroli zewnętrznej.

 

Rejestr:

 • wypadków uczniowskich.


Pozostałą dokumentację prowadzi się w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.
Dane zawarte w ewidencjach i rejestrach udostępniane są osobom zainteresowanym na wniosek skierowany do kierownika szkoły zgodnie z:

 • Rozporządzeniem MENiS z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U nr 23, poz. 225), z późniejszymi zmianami (Dz. U. Z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).

 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności.

 

W kancelarii szkoły rodzice mogą:

 • zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego i do szkoły na podstawie aktu urodzenia dziecka i dowodu osobistego jednego z rodziców/prawnych opiekunów,

 • opłacić składkę za ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 • dokonać zgłoszenia wypadku dziecka,

 • złożyć podanie lub wniosek do kierownika szkoły,

 • uzyskać informację w każdej innej sprawie dotyczącej działalności organizacyjno- dydaktycznej szkoły (także telefonicznie).

 

MAJĄTEK SZKOŁY

- środki trwałe – 711 495, 91 złotych
- środki nietrwałe – 53 286, 10 złotychPowrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa w Niemstowie Filia w Osieku - Informacje
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:26.04.2009 18:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:15.10.2013 14:04