OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

ADRES - URZĄD GMINY LUBIN

59-300 LUBIN

UL. ŁOKIETKA 6

TEL. (076) 84-03-100 FAX. (076) 84-03-140

 

Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „REMONT ŚWIETLICY W GOGOŁOWICACH.” Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45453000-7 przedmiot główny. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja dostępna na stronie: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 4 miesiące od dnia podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Przedmiotem zamówienia jest: remont świetlicy w Gogołowicach 21 (dz. nr 116). Charakterystyka obiektu: powierzchnia działki – 4600m2, powierzchnia zabudowy – 287m2, powierzchnia użytkowa budynku – 504 m2, kubatura – 2925 m3, wysokość kalenicy – 11,22 m, chodnik – 162 m2, parking – 195 m2, zjazd – 192 m2.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

  • przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • likwidacja kotłowni węglowej, montaż zbiornika na gaz płynny, montaż 3 pieców dwu funkcyjnych,
  • wymiana instalacji sanitarnych, częściowy remont instalacji elektrycznej,
  • powiększenie kuchni, remont pomieszczeń na parterze,
  • zagospodarowanie terenu (parking dla samochodów osobowych, utwardzenie zjazdu, remont chodników).

Szczegółowy zakres zamówienia określają: przedmiary robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Termin związania ofert: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi SIWZ.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • spełnienie wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i załączenie do oferty stosownego oświadczenia,
  • niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i załączenie do oferty stosownego oświadczenia,
  • wykonanie przez Wykonawcę, w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 2 robót budowlanych kubaturowych o wartości co najmniej 200 tys. zł każda, fakt wykonania takich robót, wykazanych w odpowiednim zestawieniu wraz z datą i miejscem ich wykonania, musi być potwierdzony referencjami lub protokołami odbioru;
  • załączenie do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • posiadanie przez kierownika budowy i załączenie do oferty, uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do nadzorowania.

Powyższe warunki zostaną spełnione po złożeniu wymaganych i aktualnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z treścią specyfikacji i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 (sekretariat ). Koperta powinna być oznaczona: „REMONT ŚWIETLICY W GOGOŁOWICACH – PRZETARG NIEOGRANICZONY”. Termin składania ofert upływa dnia: 27.07.2009r. o godz. 10,00.

Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubin oraz na tablicy ogłoszeń, w dniu: 03.07.2009r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont świetlicy w Gogołowicach".
Podmiot udostępniający informację:Referat Organizacyjny
Informację opublikował:Monika Gorczakowska
Data publikacji:03.07.2009 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sangórska
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:05.08.2009 09:29