OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa świetlicy w Oborze (dz. nr 146/1, 146/2)”

Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45212300-9 przedmiot główny. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikacja dostępna na stronie:

www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl.

Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dn. 30.09.2010r.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 


Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Gminy Lubin o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonym pn.: Budowa świetlicy w Oborze (dz. nr 146/1, 146/2)
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:15.10.2009 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Sangórska
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:18.12.2009 14:51