Wójt  Gminy Lubin podaje do publikacji i wykłada do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla części obszaru obejmującego tereny położone w obrębach: Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  06.11.2014 r. do 28.11.2014 r.

(projekt zmian studium jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Lubin, ul. Łokietka 6, pok. nr 14 w godz. od 10 -tej do 14 tej).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.11.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubin ul. Łokietka 6a w sali konferencyjnej o godz. 13 - tej.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.12.2014 r."

W załączeniu:

1) Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla części obszaru obejmującego tereny położone w obrębach: Czerniec, Siedlce, Księginice, Składowice, Ustronie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wójt Gminy Lubin podaje do publikacji i wyklada do publicznego wglądu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla części obszaru.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:04.11.2014 01:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:04.11.2014 12:37