OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ADRES - URZĄD GMINY LUBIN

59-300 LUBIN

UL. ŁOKIETKA 6

TEL. (76) 84-03-100 FAX. 84-03-140Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nabór personelu do obsługi projektu”. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 79421000-1 przedmiot główny. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja dostępna na stronie: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2011r.


Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.


Przedmiotem zamówienia jest nabór personelu do obsługi projektu.

Zakres zamówienia obejmuje 4 zadania i dotyczy naboru personelu do Zespołu Projektowego dla projektu pn.: „RÓWNE SZANSE EDUKACYJNE UCZNIÓW WIEJSKIEJ GMINY LUBIN”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Niniejsze zamówienie obejmuje cztery zadania:

ZADANIE A - Kierownik projektu, który wykonywać będzie czynności w zakresie prowadzenia przedmiotowego projektu,

ZADANIE B - Specjalista ds. administracji, który wykonywać będzie czynności w zakresie obsługi administracyjnej przedmiotowego projektu,

ZADANIE C - Specjalista ds. rozliczeń finansowych, który wykonywać będzie czynności w zakresie rozliczeń finansowych przedmiotowego projektu,

ZADANIE D - Specjalista ds. promocji, który wykonywać będzie czynności w zakresie promocji przedmiotowego projektu.

Szczegółowy opis zakresu czynności dotyczących poszczególnych zadań zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.


Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu może złożyć ofertę wyłącznie w zakresie jednego zadania. Dopuszcza się możliwość składania oferty tylko przez osobę fizyczną.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.


W postępowaniu nie jest wymagane wadium.


Termin związania ofert: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Warunki udziału w przetargu:

 • o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, minimum jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługę tego samego rodzaju Zamawiający uzna:

  - w przypadku kierownika projektu (ZADANIE A): pełnienie funkcji koordynatora projektu w projekcie współfinansowanym z EFS,

  - w przypadku specjalisty ds. administracji (ZADANIE B): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych,

  - w przypadku specjalisty ds. rozliczeń finansowych (ZADANIE C): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych,

  - w przypadku specjalisty ds. promocji (ZADANIE D): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych.

 • posiadają:

  - w przypadku kierownika projektu (ZADANIE A): ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE,

  - w przypadku specjalisty ds. administracji (ZADANIE B): ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE,

  - w przypadku specjalisty ds. rozliczeń finansowych (ZADANIE C): ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE, znajomość zasad funkcjonowania PO KL,

  - w przypadku specjalisty ds. promocji (ZADANIE D): ukończone kursy, szkolenia lub studia z zakresu funkcjonowania środków UE.

 • posiadają wykształcenie wyższe (dotyczy wszystkich zadań).

Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca dołączy do oferty:

 • oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

 • wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z podaniem nazwy projektu, pełnionej funkcji, czasu trwania zadania. Za usługę tego samego rodzaju Zamawiający uzna:

  - w przypadku kierownika projektu (ZADANIE A): pełnienie funkcji koordynatora projektu w projekcie współfinansowanym z EFS,

  - w przypadku specjalisty ds. administracji (ZADANIE B): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych,

  - w przypadku specjalisty ds. rozliczeń finansowych (ZADANIE C): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych,

  - w przypadku specjalisty ds. promocji (ZADANIE D): udział w tworzeniu lub realizacji projektu z udziałem środków UE lub innych środków zewnętrznych;

 • informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia.


Powyższe warunki zostaną spełnione po złożeniu wymaganych i aktualnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z treścią specyfikacji i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia / nie spełnia.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 (sekretariat ). Koperta powinna być oznaczona: „NABÓR PERSONELU DO OBSŁUGI PROJEKTU - PRZETARG NIEOGRANICZONYz dopiskiem którego zadania oferta dotyczy. Termin składania ofert upływa dnia: 24.11.2009r. o godz. 10,00.Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubin oraz na tablicy ogłoszeń, w dniu: 16.11.2009r.
WÓJT GMINY

/-/ Irena Rogowska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Nabór personelu do obsługi projektu"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Karaś
Data publikacji:16.11.2009 15:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Giezek
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:17.12.2009 15:23