OGŁOSZENIE GMINY LUBIN O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


ADRES - URZĄD GMINY LUBIN

59-300 LUBIN

UL. ŁOKIETKA 6

TEL. (76) 84-03-100 FAX. 84-03-140Gmina Lubin ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010r.”. Wspólny Słownik Zamówień CPV – 09310000-5. Szczegółowy opis przedmiotu i zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Specyfikacja dostępna na stronie: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. - od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, do upływu terminu składania ofert. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.


Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2010r. do dnia 31.12.2010r.


Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010r. ( Wspólny Słownik Zamówień CPV – 09310000-5).

Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż ok. 1 080 000 kWh dla 122 punktów poboru energii, w tym:


dla grupy taryfowej O11: 10 000 kWh,

dla grupy taryfowej O12: 330 000 kWh (strefa dzienna),

dla grupy taryfowej O12: 660 000 kWh (strefa nocna),

dla grupy taryfowej C11 78 000 kWh,

dla grupy taryfowej C12b 600 kWh (strefa dzienna),

dla grupy taryfowej C12b 1 200 kWh (strefa nocna),

dla grupy taryfowej G11 200 kWh.


Wykaz punktów poboru energii elektrycznej w Gminie Lubin stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. Nie zamierza się zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


W postępowaniu nie jest wymagane wadium.


Termin związania ofert: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Warunki udziału w przetargu:


  • o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

  • posiadają aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej.


Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca dołączy do oferty:


  • oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  • oświadczenie złożone zgodnie z treścią art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  • aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

  • oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze, na którym znajdują się miejsca dostarczenia energii elektrycznej.


Powyższe warunki zostaną spełnione po złożeniu wymaganych i aktualnych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z treścią specyfikacji i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadzie spełnia / nie spełnia.Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3 (sekretariat ). Koperta powinna być oznaczona: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (ZAKUP) DLA POTRZEB OŚWIETLENIA ULICZNEGO I OBIEKTÓW GMINY LUBIN W 2010 R.- PRZETARG NIEOGRANICZONY”. Termin składania ofert upływa dnia: 02.12.2009r. o godz. 10,00.Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubin oraz na tablicy ogłoszeń, w dniu: 16.11.2009r.


WÓJT GMINY

/-/ Irena Rogowska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa energii elektrycznej (zakup) dla potrzeb oświetlenia ulicznego i obiektów Gminy Lubin w 2010r."
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Monika Karaś
Data publikacji:16.11.2009 15:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:Magdalena Giezek
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:04.01.2010 13:54