Rada Gminy Lubin

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Kadencja rady trwa 4 lata licząc do dnia wyboru. Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Właściwości Rady Gminy

1. Uchwalanie Statutu Gminy.

2. Ustalanie wynagrodzenia Wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.

3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy na wniosek Wójta.

4. Uchwalanie budżetu Gminy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.

5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Uchwalanie programów gospodarczych.

7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
  • emitowania obligacji oraz określania zasad i zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta.
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym.
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Gminy.
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowynia z nich.
  • określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta.
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Wójta w roku budżetowym.

10. Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a.

12. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.

13. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionanych.

14. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.

15. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.

16. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

17. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

 


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rada Gminy Lubin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Kajda
Data publikacji:12.04.2009 21:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Michał Kajda
Data aktualizacji:20.10.2015 09:20