Artur Jędrak 08.12.2020 12:23

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.11.2020 r. informujące o wydaniu decyzji z 26.11.2020 r. kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.

­

Warszawa, dnia  30.11.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez organ koncesyjny decyzji z dnia 26 listopada 2020 r. kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji Nr 7/2013/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 19 czerwca 2013 r., na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze „Retków-Ścinawa” (położonym na terenie miasta Głogów oraz gmin: Głogów, Jerzmanowa i Pęcław, pow. głogowski, gmin: Wołów i Wińsko, pow. wołowski, gmin: Grębocice i Polkowice, pow. polkowicki, gmin: Lubin, Rudna i Ścinawa, pow. lubiński i gminy Jemielno, pow. górowski, woj. dolnośląskie).

Równocześnie informuję, że akta omawianej sprawy wraz z przedmiotową decyzją znajdują się  w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie, ul. Wawelska 52/54.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, za strony
w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych – właścicieli (użytkowników wieczystych) tych nieruchomości.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz przesłane
do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty do urzędów miast i gmin wskazanych w obszarze koncesyjnym.

Pieczęć

Z up. Ministra

Dyrektor Departamentu Geologii

i Koncesji Geologicznych

Lidia Król

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z 30.11.2020 r. informujące o wydaniu decyzji z 26.11.2020 r. kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Lubinie
Informację opublikował:Artur Jędrak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.12.2020 12:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.12.2020 12:23 Utworzenie dokumentu. (Artur Jędrak)