Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 15:00 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin.
21.02.2017 11:47 Ogłoszenie o XLVI sesji Rady Gminy Lubin.
17.02.2017 12:26 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
17.02.2017 11:56 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
14.02.2017 13:03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w obrębie Księginice.
13.02.2017 14:43 Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH - ETAP II
13.02.2017 12:27 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin.
13.02.2017 11:13 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Lisiec
09.02.2017 14:01 OTWARTY KONKURS OFERT na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
06.02.2017 08:28 Ogłoszenie o wyborze oferty na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku
03.02.2017 14:55 Zapytanie ofertowe dot. projektu dla zad. „Budowa dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Lubin"
03.02.2017 07:30 Zarządzenie nr 989/2017 Wójta Gminy Lubin z dnia 01.02.2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubin
20.01.2017 13:57 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na usługę transportową na rzecz Gminy Lubin na potrzeby realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych i projektów oświatowych w 2017 roku.
20.01.2017 08:40 Informacja o zwrocie podatku akcyzowego - luty 2017 rok
18.01.2017 11:54 Zawiadomienie Wójta Gminy Lubin o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Chróstniku dla przeprowadzenia wyboru sołtysa
16.01.2017 12:22 Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Siedlce.
13.01.2017 14:10 Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2017 roku
12.01.2017 10:13 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin.
11.01.2017 11:53 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalnosci Komunalnej Rady Gminy Lubin
11.01.2017 11:35 Ogłoszenie o XLV sesji Rady Gminy Lubin
10.01.2017 10:04 Ogłoszenie o posiedzeniu komisji Rolnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Lubin.
09.01.2017 13:53 Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym pn.: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE SPORTOWO-REKREACYJNE W SZKLARACH GÓRNYCH – ETAP II
04.01.2017 13:09 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Modernizacja zbiornika małej retencji Kłopotów”, planowanego do realizacji na działkach nr: 258/3, 290/7, 428, 448 obręb Czerniec, gmina Lubin.
04.01.2017 13:02 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
30.12.2016 12:28 Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO NA POTRZEBY PUNKTU LEKARSKIEGO WRAZ Z PRZYŁĄCZEM KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIĄGOWEJ I C.O., z dnia 14.12.2016 r.
29.12.2016 12:45 Informacja o wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY LUBIN W SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017
27.12.2016 13:56 Informacja Wójta Gminy Lubin o wynikach konsultacji projektu zmiany do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
27.12.2016 10:26 Podsumowanie i ogłoszenie o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszarów położonych w obrębach Chróstnik, Krzeczyn Mały i Obora, uchwalonej uchwałą Nr XLII/272/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29 listopada 2016 r.
23.12.2016 11:42 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
23.12.2016 11:40 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin

1 2 3 4 5 6 następna