Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2020 14:36 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Gola w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 14:34 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków w dniach od 06.07.2020 r. do 27.07.2020 r.
06.07.2020 12:30 Informacja dotycząca wyłożenia do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla terenów położonych w obrębach: Gogołowice, Pieszków i Gola
01.07.2020 13:59 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin w dniach od 01.07.2020 r. do 22.07.2020 r.
29.06.2020 11:03 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
26.06.2020 15:49 Informacja - głosujmy bezpiecznie
26.06.2020 14:39 Obwieszczenie Wójta Gminy Lubin o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 103047D Chróstnik - Osiek”.
26.06.2020 14:35 Godziny rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
25.06.2020 13:17 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowice - działki nr: 173, 174, 175
25.06.2020 13:15 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pieszków - działki nr: 217/1, 283/1
25.06.2020 13:12 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gola w obrębie dz. nr od 53 do 63 oraz dz. nr 130/2"
25.06.2020 13:10 Obwieszczenie - wszczęcie postępowania
25.06.2020 10:06 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego o wznowieniu na wniosek Nadleśnictwa Lubin postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację, inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą ,,Budowa układu komunikacyjnego Osiedla Polesie w Lubinie wraz z towarzyszącą infrastrukturą", zakończonego decyzją ostateczną Starosty Lubińskiego z dnia 3 marca 2020 r. znak DAR.673.34.2019.
23.06.2020 13:48 OBWIESZCZENIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin
17.06.2020 14:23 Obwieszczenie Ministra Środowiska zawiadamiające, o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany koncesji nr 7/2013/p udzielonej w dniu 19 czerwca 2013 roku na poszukiwanie i rozpoznanie złóż rud miedzi na obszarze Retków-Ścinawa.
15.06.2020 13:16 Zapytanie ofertowe dot. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych
10.06.2020 14:33 Obwieszczenie Starosty Lubińskiego z dnia 28.05.2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, odwodnienia wraz z budową studni chłonnych D1-D10, przebudową przepustu rurowego Dn600, L=9,0m, usunięcia kolizji z napowietrzną siecią SN i NN usunięcia kolizji z siecią teletechniczną oraz budowa kanału technologicznego w miejscowości Krzeczyn Wielki
05.06.2020 15:21 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubin, na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza realizowanych w granicach administracyjnych gminy Lubin, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym
05.06.2020 13:29 Zarządzenie nr 714/2020 Wójta Gminy Lubin z dnia 05.06.2020 r. w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubin
01.06.2020 14:50 Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr 7/20 zmieniająca własną decyzję nr 5.3/14 z dnia 25 lutego 2014 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi S-3 Nowa Sól-Legnica (A4) odcinek 3: od km 33+300 do km 58+974" (zmienionej decyzją tego organu nr 4/16 z dnia 26 lutego 2016 r.)
08.05.2020 13:34 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin
08.05.2020 13:28 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Rozwoju, Inwestycji i Działalności Komunalnej Rady Gminy Lubin
08.05.2020 09:09 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
07.05.2020 15:19 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin
07.05.2020 13:45 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Gminy Lubin
07.05.2020 11:33 Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin
05.05.2020 16:00 Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy Lubin
30.04.2020 14:19 Obwieszczenie o opracowaniu oraz możliwości zapoznania się z treścią oraz możliwości składania uwag i wniosków do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych.
28.04.2020 14:47 Ogłoszenie o wyborze oferty "Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Lubin
22.04.2020 15:35 Informacja Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu o planowanym przeprowadzeniu zabiegów ratowniczych drzewostanów wysokich z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna