Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2017 10:50 Informacja Wójta Gminy Lubin o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
30.11.2017 11:50 UCHWAŁA NR LIV/379/2017 RADY GMINY LUBIN z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
07.11.2017 12:43 Informacja Wójta Gminy Lubin o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
07.11.2017 12:40 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
12.10.2017 13:19 Zaproszenie do konsultacji projektu Programu współpracy na 2018 Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
05.09.2017 14:18 Ocena oferty realizacji zadania publicznego pn. „Udział klubu w rozgrywkach sportowych piłki nożnej prowadzonych przez OZPN Legnica”.
30.08.2017 11:38 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2018
23.08.2017 09:41 Informacja o zgłoszeniu oferty w trybie pozakonkursowym., przez Stowarzyszenie "Nasz Niemstów".
09.08.2017 14:00 Oferty realizacji zadania publicznego, zgłoszone w trybie pozakonkursowym przez PTTK Zarząd Oddziału Zagłębie Miedziowe
24.07.2017 11:06 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego zlożona przez Stowarzyszenie " Kwiaty Obory".
31.05.2017 11:22 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2016
26.04.2017 09:53 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2017 12:25 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
12.04.2017 12:23 Informacja o przełożeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
09.03.2017 14:38 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
07.03.2017 10:09 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
17.02.2017 12:26 Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku na terenie Gminy Lubin
09.02.2017 14:01 OTWARTY KONKURS OFERT na 2017 rok na realizację zadania własnego Gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
27.12.2016 13:56 Informacja Wójta Gminy Lubin o wynikach konsultacji projektu zmiany do uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin
02.12.2016 14:50 Konsultacje w sprawie zmian do uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego gminy określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Lubin.
30.11.2016 12:32 UCHWAŁA NR XLII/269/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
23.11.2016 08:55 Informacja z przebiegu konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
24.10.2016 15:11 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2017.
12.09.2016 08:45 WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2017
17.06.2016 15:08 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego
31.05.2016 14:18 EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2015
09.05.2016 15:06 Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
09.05.2016 15:02 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
08.04.2016 11:04 UCHWAŁA NR XXIX/171/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 2 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania
08.04.2016 11:01 UCHWAŁA NR XXV/136/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 następna