Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.04.2016 14:08 Informacje o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2012,2013,2015
04.02.2016 14:10 Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
04.02.2016 14:09 Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
04.02.2016 14:08 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania za rok 2012,2013,2014
04.02.2016 14:07 Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubin zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
04.02.2016 14:05 Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubin.
12.01.2016 09:39 UCHWAŁA NR XXVIII/164/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
12.01.2016 09:38 UCHWAŁA NR XXVIII/163/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12.01.2016 09:36 UCHWAŁA NR XXVIII/162/2016 RADY GMINY LUBIN z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych.
27.10.2015 09:38 UCHWAŁA NR XXIV/132/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/43/2015 Rady Gminy Lubin z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.09.2015 09:12 OPŁATY ZA ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAJĄCYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LUBIN
30.04.2015 15:27 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI na terenie GMINY LUBIN za 2014 r.
31.12.2014 08:33 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Lubin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.
03.07.2014 11:42 Informacja o osiągniętych przez Gminę Lubin poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

poprzednia 1 2