Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.05.2020 11:45 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Lubin na lata 2020 - 2023
22.11.2019 11:35 Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 r
25.02.2019 09:17 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin
20.04.2017 13:13 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin - zmiana
23.03.2017 12:16 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin
26.04.2016 10:19 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubin
08.04.2016 09:17 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubin na 2016 rok.
12.01.2016 09:44 Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
17.12.2015 09:16 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubin - uchwalony
01.12.2015 13:20 Strategia Rozwoju Gminy Lubin
06.08.2015 10:02 Program ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 r.
07.07.2015 14:55 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubin - projekt
07.07.2015 14:50 OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY LUBIN
17.10.2014 14:31 Projekt aktualizacji ,,Programu ochrony środowiska dla Gminy Lubin na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r."
08.08.2014 09:13 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin na lata 2012-2032
18.02.2014 10:56 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY LUBIN 2011-2015
01.03.2011 11:06 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin za lata 2006-2009
01.03.2011 11:04 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubi na lata 2010-2013 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
18.02.2010 07:57 Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Lubin na lata 2009-2012
26.01.2010 08:20 Strategia rozwoju Gminy Lubin na lata 2009 - 2013
22.01.2010 14:49 Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin na lata 2009-2012
30.03.2009 22:35 Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Lubin na lata 2007-2013.
31.03.2009 00:48 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Lubin na lata 2004-2010
31.03.2009 02:00 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Lubin.
06.03.2013 23:31 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubin.
30.03.2009 23:05 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubin.
30.03.2009 22:42 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubin.
30.03.2009 23:35 Studium środowiska kulturowego - Gmina Lubin
30.03.2009 23:27 Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubin.
30.03.2009 23:19 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin.

1 2 następna